Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Platby poplatků lze provádět:

a) v hotovosti na pokladně obecního úřadu kdykoliv během úředních hodin

b) bezhotovostní platbou na číslo účtu: 9924111/0100 (Komerční banka, a.s.)

c) platba kartou

Poplatky hrazené v obci

Poplatek za stočné ( voda odkanalizovaná, provozovatel obec Holubice )

 •  výše poplatku činí 30,- Kč včetně DPH za 1m3

 (Poplatek za vodu činí 62,01 ,- Kč včetně DPH - nehradí se obci, ale provozovateli VKM  Kladno)

záloha stočné bezhotovostní platbou na číslo účtu: 123-525450207/0100

Poplatek za svoz komunálního odpadu

 • výše poplatku činí 750Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu
 • splatnost poplatku je do 15. 2. daného roku

Poplatek za psa

 • 100,- Kč za prvního psa
 • 150,- Kč za každého dalšího psa
 • splatnost poplatku je do 31. 5 daného roku, nebo po jeho pořízení. Povinnost platit vzniká od 4. měsíce věku psa

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • vozidla do 3,5t- 1.200,- Kč/rok
 • vozidla nad 3,5t - 2.400,- Kč/rok

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu

 • 50,-Kč za osobu starší 15-ti let

Poplatek za zrušení trvalého pobytu

     .  100,- Kč za osobu

Poplatek za legalizaci a vidimaci

 • vidimace - 30,- Kč za každou, byť započatou stranu. Nezáleží na velikosti strany.
 • legalizace - 30,- Kč za každý ověřený podpis

Poplatek za pronájem KD

 • 500,- Kč za jeden den

Ceník kopírování

 • černobílé kopírování
  • formát A4 - 3,- Kč
  • formát A3 - 5,- Kč
 • barevné kopírování
  • formát A4 - 10,- Kč
  • formát A3 - 15,- Kč

------------------------------------------------------------------------

Správní poplatky - stavební a jiné

podle zákona 634/2004 Sb. § 5 odst. 2 ve znění podle pozdějších předpisů:

 

Vychází ze zákona

Popis poplatku

Sazebník (příloha) zák. 634/2004 Sb.

Výše poplatku v Kč

183/2006 Sb. Stavební zákon

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 1)

Část I. pol.17 odst.5

5000,-

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace 2) do 10 dnů

Část II. pol.36 písm.a)

100,-

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace 2) do 6 měsíců

Část II. pol.36 písm.a)

500,-

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace 2) nad 6 měsíců

Část II. pol.36 písm.a)

1000,-

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

Vydání povolení k připojení sjezdu ze sousední nemovitosti 3) na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci                     

Část II. pol.36 písm.c)

500,-

114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny (kácení)

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

254/2001 Sb. Vodní zákon

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizaci aj.

za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 4)

Část I. pol.20 písm. a)

500,-

114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny (kácení)

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

254/2001 Sb. Vodní zákon

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizaci aj.

za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu správního úřadu v pracovních dnech 4)

Část I. pol.20 písm. b)

1000,-

114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny (kácení)

13/1997 Sb.

O pozemních komunikacích

254/2001 Sb. Vodní zákon

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizaci aj.

za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 4)

Část I. pol.20 písm. c)

2000,-

Poznámka :

1.

a) Výjimka ze stavební uzávěry v rozvojových územích obce podle Nařízení č. 1/2005 Obce Holubice

b) Výjimka ze závazné vyhlášky č. 1/2003 Obce Holubice o závazné části územního plánu

 

2.

Zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 zákona o pozemních
          komunikacích č.13/1997 Sb. je

a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,

b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní předpis,

c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro

1. umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení (dále jen "reklamní zařízení"),

2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),

3. provádění stavebních prací,

4. zřizování vyhrazeného parkování,

5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,

6. audiovizuální tvorbu,

 • d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
 • e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu,
 • f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi,
 • g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

 

3.

Připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb.:

(1) Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

(4) Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení

a) o připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,

 b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace,

(5) Prováděcí předpis upraví technické podmínky pro připojování pozemních komunikací navzájem a podmínky pro připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci.Vyhl. 104/1997 Sb. část III. §11 až 13.

 

4.

Předmětem poplatku není: Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.