Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Prapor a znak obce

                                                          znak text

Obecní symboly Holubic a Kozince

Zákon České národní rady č.367/ 1990 Sb. O obcích (obecním zřízení) u nás poprvé v historii umožnil, aby nejen města ale i obce mohly používat obecní symboly, tedy znak a prapor. V roce 2000 byla za druhý obecní symbol prohlášena vlajka, která je po odborné a zákonné stránce přesnějším termínem. Od roku 1991 tak předseda České národní rady a od roku 1993 předsedové Sněmovny České republiky udělují několikrát do roka desítkám obcí a měst jejich symboly. Letos se této cti dostalo 7.dubna i Holubicím a Kozinci.

Za posledních patnáct let obdrželo přes 3000 obcí a měst své nové nebo upravené či upřesněné symboly. Na rozdíl od dřívějších let se dnes přesně stanovuje blasonem čili slovním popisem nejen znak, ale i vlajka, která má stejnou podobu jako prapor. Rozdíl je jen ve způsobu vyvěšení, vlajka se vztyčuje na stožár pomocí lanka,případně i na vlajkovou žerď umístěnou na budově, zatímco prapor se pevně přichycuje na žerď a tvoří s ní nedílný celek vhodný pro nošení v průvodech apod. Vlajku naopak tvoří pouze textilní list, opatřený na vyztuženém žerďovém okraji karabinkami nebo úvazy k přivázání na vlajkové lanko.

znak textV minulém roce jsem byl požádán o navržení symbolů obce, což jsem vzhledem k svému vztahu k obci a své profesi historika rád učinil. Možných podob případných symbolů bylo samozřejmě více. Jako nejschůdnější, ale nepříliš originální, se nabízelo řešení pomocí tzv. mluvících symbolů, tedy obecných figur holubice a kozy. Touto cestou, ale již šlo více obcí s ¨živočišnými¨názvy. Stejně tak přicházely v úvahu běžné zemědělské symboly jako radlice, obilné klasy apod.

Vzhledem k tomu, že území obce patří do oblasti, kde se vytvářel přemyslovský stát, a která je od pradávna nepřetržitě osídlena, bylo vhodnější využít pro obecní symboly prvky z dějin obce. Vůbec první historická zmínka o obci je z roku 1204, kdy král Přemysl Otakar I. Daroval Holubice kapitule svatovítské. Proto jsem se rozhodl použít jako základní barvy obecních symbolů bílou (stříbro) a červenou.protože to jsou odedávna barvy Českého království a zároveň v současné době i barvy Středočeského kraje, který obdobně navazuje na nejstarší tradice české státnosti. Starobylost obce byla dále vyjádřena tzv. kvádrováním bílého svislého pruhu na vlajce a stříbrného kůlu na znaku, který představuje zdivo holubičko rotundy zasvěcené Narození Panny Marie. Rotunda sama patří k nejstarším dochovaným románským stavbám v Čechách minimálně z konce 12.století a je tedy význačnou památkou celostátního významu. Na tento bílý kvádrovaný pruh bylo položeno velké červené písmeno ¨M¨ v unciální podobě, jak se psalo v románském údobí, a jak je spodobněno v interiéru kostela. Na znaku je široký stříbrný kvádrový kůl, položen na základním pole štítu, na vlajce toto pole zastupují dva svisle červené pruhu žerďový a vlající. Na žerďovém je svisle bílý plamenný meč, který je atributem sv. Michala. Je mu zasvěcena kaple na Kozinci a shodou příznivých okolností je tato iniciála ¨M¨ totožná s iniciálou Holubickou, takže ¨M¨ značí jako Marii, tak Michala a symbolicky spojuje obě části obce. Poslední obecní figurou je na znaku stříbrná (na vlajce bílá) otka, která charakterizuje zemědělský charakter obce nejen symbolicky, ale je opět konkrétně převzatá z kamenného kvádru v rotundě, kde je vytesána. Otku,původně lískový prut, používal již bájný Přemysl Oráč. V podobě okované tyče otka sloužila k oškrabování radlice u pluhu a její druhý konec s bodcem se užíval k popohánění volského potahu.

Vlajka Holubic a Kozince je heraldickým převodem znaku, nevypouští žádné figury i proto, že všechny mají svůj hluboký symbolický význam.

vlajka text

Jednotlivé prvky zmiňují nejdůležitější a nejstarší stavby na obou katastrech, zdůrazňují starobylost obce i její zemědělský charakter. Poloha atributů-meče a otky-směřujících hroty vzhůru,naznačuje směřování obce k vyšší prosperitě, růstu a rozvoji. Jednoduchá dvojbarevnost podtrhuje starobylost obce jako součásti původního přemyslovského mocenského okruhu ve středních Čechách.

Na základě předběžných jednání a zadání obce jsem v loňském roce připravil dva návrhy symbolu obce, které pak výtvarně zpracoval grafik Karel Gába. 20.prosince 2005 zastupitelstvo obce vybralo a schválilo druhou variantu návrhů. Obec neprodleně zvolený návrh zaslala do Kanceláře Poslanecké sněmovny,která žádost dne 18.ledna 2006 zařadila do evidence. Toto bylo důležité vzhledem k blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny, neboť jinak by mohlo k projednávání a udělení dojít až po ustavení nové Sněmovny. Pod výbor pro heraldiku a vexilologii, jehož jsem členem, návrhy znaku a vlajky projednal na svém zasedání dne 8.února 2006 a doporučil je předsedovi sněmovny p. Lubomíru Zaorálkovi k udělení. Ten pak Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č.65 ze dne 17.února obci Holubice-Kozinec znak a vlajku udělil a dne 7.dubna 2006 v budově Poslanecké sněmovny v Praze v 10:11 osobně předal starostce obce, pí. Evě Ježkové.


PhDr. Zbyšek Svoboda

Udělení znaku a vlajky obci